Stawy Milickie SA

Ruda Sułowska 20
56-300 Milicz
Gmina: Milicz
Tel: 71 384 71 10
E-mail: biuro@stawymilickie.pl
www.stawymilickie.pl
Spółka Stawy Milickie SA powstała na bazie likwidowanego Państwowego Zakładu Budżetowego Stawy Milickie w listopadzie 2010 roku.
Od 16 listopada 2011 roku Województwo Dolnośląskie jest 100% akcjonariuszem spółki.

Działalność Stawów Milickich SA obejmuje kilka obszarów:
hodowla ryb, usługi turystyczne, ochrona przyrody, promocja Stawów Milickich i karpia milickiego.

Głównymi statutowymi zadaniami Spółki są:
- hodowla i sprzedaż ryb słodkowodnych, w tym tradycyjnego produktu regionalnego: karpia milickiego
- promocja Dolnego Śląska oraz Doliny Baryczy
- ochrona ekosystemu rezerwatu „Stawy Milickie” i pozostałych stawów zarządzanych przez spółkę
- promocja środowiska naturalnego i krajobrazu oraz rozwój turystyki na obszarze Doliny Baryczy
- inicjowanie i wdrażanie działań na rzecz popularyzacji wyrobu tradycyjnego pn.: „karp milicki”
- współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami edukacji ekologicznej i organizacjami ekologicznymi
- tworzenie i współdziałanie w opracowaniu programów rozwoju lokalnego i regionalnego
- przygotowywanie i wdrażanie projektów finansowanych ze środków zewnętrznych oraz ich pozyskiwanie
- edukacja ekologiczna,
- stymulowanie rozwoju i aktywizacja zawodowa społeczności lokalnej

więcej informacji o Spółce na stronie > http://www.spolka.stawymilickie.pl/pl,o,spolce,stawy,milickie,78.html