Zasady przystąpienia do systemu Dolina Baryczy Poleca

Zasady, prawa, obowiązki, role i tryb pracy podmiotów i użytkowników Znaku „Dolina Baryczy Poleca” oraz sposobu i trybu przyznawania Znaku „Dolina Baryczy Poleca” określa Regulamin Znaku „Dolina Baryczy Poleca”.

 

O prawo do posługiwania się Znakiem mogą ubiegać się osoby lub podmioty mające miejsce zamieszkania lub siedzibę i prowadzące legalną działalność na terenie Doliny Baryczy w zakresie usług turystycznych, produktów spozywczych lokalnych, rękodzieła.

Producent lub usługodawca zgłaszający wniosek do rozpatrzenia przez Kapitułę musi:

* postępować zgodnie z zasadami etycznego biznesu i przepisami prawa,

* spełnić kryteria przystąpienia do Znaku (związek z regionem, tradycyjność, przyjazność dla środowiska, ekologiczność,  wyjątkowość, jakość, współpraca)

Znak przyznawany jest produktom i usługom na wniosek Producenta lub Usługodawcy.

Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem portalu www.dbpoleca.barycz.pl poprzez wypełnienie i wysłanie formularza Wniosku.

Wniosek można złożyć jedynie po wcześniejszej rejestracji Wnioskodawcy w portalu www.dbpoleca.barycz.pl.oraz rejestracji produktu lub usługi, zgodnie z kategoriami na portalu, dla której Wnioskodawca chce ubiegać się o Znak.

Wnioski można składać na poczatku roku po uruchomieniu nowej edycji (każdy zarejestrowany uzytkownik portalu jest o tym powiadomiony). Wnioski są oceniane przez Kapitułę Znaku, dokonującą oceny na podstawie informacji zawartych w formularzu oraz opisach oferty na portalu.