Zobowiązania wynikające z posiadania Znaku

 

Użytkownik Znaku ma obowiązek:

 

 1. Zachowania/wzmacniania cech, które posiada produkt/usługa wg warunków przyznania Znaku.
 2. Aktywowania własnego profilu oraz na bieżąco aktualizowania informacji o objętej Znakiem ofercie na portalu www.dbpoleca.barycz.pl, zgodnie z Regulaminem Serwisu.
 3. Oznakowania produktu lub usługi tj: stosowania Znaku na produkcie, w miejscu jego dystrybucji lub sprzedaży, czy reklamy, świadczenia usług i w materiałach reklamowych oraz wszelkich innych kanałach promocyjnych, zgodnie z obowiązującymi zasadami, wizualizacji znaku z zachowaniem zasady wyróżnienia i oznakowanej oferty spośród  pozostałej oferty podmiotu.
 4. Zapoznania się z zasadami przyznawania i posługiwania się Znakiem oraz specyfiki Regionu - być jej ambasadorem tj zobowiązany jest do poinformowania, wszystkich osób zaangażowanych w obsługę lub  sprzedaż oferty o walorach oferty, dzięki której została ona objęta Znakiem.
 5. Włączać się lub inicjować działania promocyjne  dotyczące Znaku i jego wszystkich Użytkowników.
 6. Współpracować z Właścicielem Znaku oraz podmiotami wspierającymi system, m.in. poprzez uczestnictwo w spotkaniach Użytkowników Znaku, imprezach i wydarzeniach kulturalnych, organizowanych w celu promocji Regionu i Znaku,
 7. Przestrzegać  terminowego podpisania i realizacji postanowień umowy licencyjnej
 8. Udostępniać Właścicielowi Znaku oraz partnerom informacje, materiały własne  o produkcie i usłudze w celach administracyjnych i promocyjnych,
 9. Umożliwiać członkom Kapituły lub osobom przez nią upoważnionym przeprowadzanie monitoringu celem weryfikacji treści zawartych we wniosku lub zobowiązań wynikających z umowy licencyjnej.

 

Kandydat do Znaku ma obowiązek:

 

 1. Utrzymywać, rozwijać wysoką jakość produktu lub usługi, dla których Kandydat ubiega się o Znak, zgodnie z warunkami określonymi w umowie partnerskiej.
 2. Aktywować i na bieżąco aktualizować własny  profil oraz informacje o nominowanej ofercie w portalu www.dbpoleca.barycz.pl.
 3. Znać zasady przyznawania i posługiwania się znakiem oraz specyfiki Regionu - być jej ambasadorem tj. zobowiązany jest do poinformowania, wszystkich osób zaangażowanych w obsługę lub  sprzedaż oferty o walorach oferty nominowanej do Znaku.
 4. Promować Znak i jego wszystkich Użytkowników.
 5. Udostępniać właścicielowi Znaku oraz partnerom informacje o produkcie i usłudze w celach administracyjnych i promocyjnych.
 6. Umożliwiać członkom Kapituły lub osobom przez nią upoważnionym przeprowadzanie monitoringu, aktywnie uczestniczyć w spotkaniach Użytkowników Znaku.