Rolnictwo ekologiczne

 

Rolnictwo ekologiczne określa się jako system gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej. Produkcja ekologiczna powinna łączyć przyjazne środowisku praktyki gospodarowania, wspomagać wysoki stopień różnorodności biologicznej, wykorzystywać naturalne procesy oraz zapewnić właściwy dobrostan zwierząt.

Bardzo często podkreśla się dwoistą naturę systemu rolnictwa ekologicznego. Przede wszystkim jest to system wpływający pozytywnie na środowisko naturalne, co też przyczynia się do osiągania szeroko rozumianych korzyści rolnośrodowiskowych. Z drugiej jednak strony rolnictwo ekologiczne jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku. Konsumenci skłaniają się ku tym produktom, chcą je kupować i zazwyczaj płacą za nie wyższą cenę niż za produkty, które nie zostały wytworzone takimi metodami. Zgodnie z tym podejściem system rolnictwa ekologicznego jest systemem rynkowym.

Szybki rozwój sektora rolnictwa ekologicznego znajduje odzwierciedlenie we wzroście podaży wysokojakościowych produktów rolnictwa ekologicznego. W 2004 r. kontrolą objętych było 3 760 gospodarstw o powierzchni 82 730 ha, a w 2011 r. było to już 23 449 gospodarstw o powierzchni 605 519 ha. Liczba przetwórni wzrosła z 55 do 270. W Polsce udział rolnictwa ekologicznego w całkowitej powierzchni upraw rolnych w 2002 roku wynosił zaledwie około 0,3%, podczas gdy średnia w państwach "starej unii" wynosiła 3,3%. Obecnie udział powierzchni ekologicznej w Polce wzrósł do 3,2%. Pochodną wzrostu tego sektora rolnictwa jest wzrost liczby jednostek certyfikujących odpowiedzialnych za kontrolę i certyfikację. W 2011 r. takie kontrole przeprowadzało 10 upoważnionych jednostek certyfikujących.

 

Produkty ze Znakiem "Dolina Baryczy Poleca" z certyfikatem rolnictwa ekologicznego:

jajka kur zielononóżek kuropatwianych - Ekologiczne gospodarstwo rolne Irena Piechota w Postolinie (gmina Milicz)

 

Akty prawne dotyczące rolnictwa ekologicznego

Dowiedz się więcej o rolnictwie ekologicznym