Jak otrzymać Znak

 

O prawo do posługiwania się Znakiem mogą ubiegać się osoby lub podmioty mające miejsce zamieszkania lub siedzibę i prowadzące legalną działalność na terenie Doliny Baryczy oraz działać w branży turystycznej lub sprzedawać produkty lokalne, rękodzieło (5 gmin z województwa dolnośląskiego: Cieszków, Krośnice, Milicz, Żmigród, Twardogóra oraz 3 z województwa wielkopolskiego: Przygodzice, Odolanów, Sośnie, na terenie których położony jest Park Krajobrazowy Doliny Baryczy oraz obszary Natura 2000 „Dolina Baryczy” i „Ostoja nad Baryczą”).

Produkt lub usługa, dla których Wnioskodawca stara się o przyznanie Znaku, musi charakteryzować się następującymi cechami (tym samym spełniać kryteria Znaku):

 • Powiązanie z regionem
 • Jakość
 • Przyjazność środowisku
 • Ekologiczność
 • Wyjątkowość 
 • Tradycyjność
 • Współpraca z innymi podmiotami z regionu
 • atrakcyjność dla branży turystycznej

 

KROK PO KROKU - otrzymaj znak (KLIKNIJ TUTAJ)

 

PODMIOTY ubiegające się o Znak dzielą się na 3 kategorie:

 • Użytkownicy - podmioty z aktualnym, pełnym prawem do Znaku; starają się o Znak na kolejny rok (kontunuacja); ich oferta podlega weryfikacji przez Kapitułę; w przypadku pozytywnej weryfikacji prawo do Znaku będzie przedłużone na kolejny okres czasu (wskazany przez Kapitułę).
 • Kandydaci - podmioty, które złożyły wniosek po raz pierwszy co najmniej pół roku temu, otrzymali nominację od Kapituły i są na „okresie kandydackim”; na zakończenie wskazanego przez Kapitułę okresu kandydackiego, mają obowiązek złożyć sprawozdanie za ten czas oraz wniosek i jeśli ocena Kapituły będzie pozytywna, otrzymają pełne prawa do Znaku (staną się Użytkownikami).
 • Nowi Wnioskodawcy – podmioty, które złożyły wniosek po raz pierwszy i oczekują na ocenę Kapituły. W przypadku pozytywnej oceny otrzymają nominację i przez najbliższy rok będą na „okresie kandydackim”.

 

ZASADY ubiegania się o ZNAK:

Podstawą ubiegania się o Znak dla produktu lub usługi jest rejestracja podmiotu na portalu www.dbpoleca.barycz.pl a następnie dodanie oferowanych produktów i usług, dla których będzie można składać wniosek o Znak po akceptacji oferty przez administartora portalu. W celu prawidłowej rejestracji i stworzenia profilu swojej oferty należy postępować zgodnie z instrukcją: instrukcja rejestracji i użytkownia portalu.

 

Użytkownicy Znaku:

Jeżeli Użytkownicy wnoszą o przyznanie Znaku na kolejny rok dla tej samej oferty, składają sprawozdanie za pośrednictwem portalu. Jeżeli Użytkownicy wnoszą o przyznanie Znaku na nową ofertę (inny niż dotychczas produkt lub usługę) składają nowy wniosek.

W przypadku złożenia sprawozdania, pozytywnej opinii Kapituły nt. Użytkownika umowa licencyjna będzie odnawiana na kolejny rok. Rozpoczęcie użytkowania liczy się od daty podpisania umowy licencyjnej, zawieranej przez Administratora Znaku z każdym Użytkownikiem, która określa dokładny okres użytkowania Znaku.

Kandydaci:

Kandydaci są zobowiązani złożyć sprawozdanie za ostatni rok oraz kompletny wniosek dotyczący oferty, dla której wnoszą o Znak. Po pozytywnej ocenie Kapituły stają się Użytkownikami z pełnymi prawami do Znaku na okres wskazany w umowie licencyjnej. Kapituła może w uzasadnionych przypadkach przedłużyć okres kandydacki lub nie przyznać Znaku wcale.

Nowi Wnioskodawcy:

Poprzez „nowego wnioskodawcę” uważa się podmiot starający się po raz pierwszy o Znak, dotychczasowych Użytkowników oraz Kandydatów, jeżeli wnoszą oni o przyznanie Znaku dla nowej oferty.

Kandydaci są zobowiązani złożyć kompletny wniosek dotyczący oferty, dla której wnoszą o Znak.

Wypełnione sprawozdania (użytkownicy i kandydaci) należy składać w określonym przez Administratora terminie.

 

PROCEDURA OCENY

Ocena wniosków odbywa się raz do roku (początek roku). Przed oceną wniosków należy zaktualizować wizytówkę i ofertę>>czekać na akceptację>>w terminach podanych w danym roku złożyć elektroniczy Wniosek (PATRZ TUTAJ).

Oceny merytorycznej dokonuje Kapituła Znaku. Decyzje Kapituły są ostateczne i nie ma od nich odwołań.

Znak przyznawany jest produktowi lub usłudze a nie producentowi czy usługodawcy, stąd podmiot, który otrzymał prawo do posługiwania się Znakiem może stosować go wyłącznie do konkretnego produktu lub usługi a nie całej swojej oferty. Certyfikowane produkty i/lub usługi jest zobowiązany stosownie wyróżnić.

Producenci i usługodawcy mogą ubiegać się o Znak dla nieograniczonej ilości produktów i usług.

Wyniki oceny Kapituły, podmiot dostaje na maila pod którym zalogowany jest użytkownik.

Znak jest przyznawany na rok czasu. Zasady korzystania ze Znaku, praw i obowiązków określa regulamin Znaku oraz Umowa Licencyjna podpisywana z każdym podmiotem. Warunkiem podpisania umowy licencyjnej jest uiszczenie opłaty licencyjnej, w wysokości ustalanej co roku przez Administratora Znaku.