Przedstawiciele 11 krajów na wirtualnej wizycie w Dolinie Baryczy.

2021-04-13 00:00:00

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” zostało zaproszone przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu do prezentacji działalności animacyjnej i wybranych praktyk w ramach wirtualnej wizyty, która odbyła się 13.04.2021. Wizyta jest jednym z działań projektu RUBIZMO - “Business models for modern rural economies “ (Modele biznesowe dla nowoczesnej gospodarki wiejskiej).

Mieliśmy okazję do zaprezentowania rezultatów wieloletnich działań, bazujących na współpracy sektorów, na rzecz tworzenia oferty obszaru. Dobre praktyki biznesowe pochodziły: z  Ośrodka Rekreacyjnego „Górecznik” pod Przygodzicami,  Gospodarstwa Rybackiego K. Raftowicza Ruda Żmigrodzka, Kreatywnego Obiektu Multifunkcyjnego ( KOM) z Milicza. 

W realizowanym w latach: 2018-2021 projekcie uczestniczy 11 krajów. Uczelnie i instytuty badawcze, zrzeszenia przedsiębiorstw z branży rolniczej, agencje rolnicze i firmy konsultingowe:  Szwecja, Niemcy, Belgia, Dania, Rumunia, Włochy, Hiszpania, Francja, Irlandia, Grecja oraz Polska reprezentowana przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Celem projektu RUBIZMO jest zmiana aktualnego trendu i przyczynienie się do tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju na bardzo zróżnicowanych obszarach wiejskich poprzez stymulowanie na dużą skalę oraz wdrażanie udanych, innowacyjnych modeli biznesowych w sektorze rolno-spożywczym, opartych na biologii łańcuchów wartości, ochronie środowiska i idei zrównoważonego rozwoju.

Dla osiągnięcia celu w ramach projektu RUBIZMO zostanie zidentyfikowanych i wyselekcjonowanych 50 udanych przypadków biznesowych i 20 nowych modeli biznesowych.

Udostępnione narzędzia:

  • wirtualna biblioteka przypadków biznesowych (aby zainspirować i poinformować potencjalnych przedsiębiorców o możliwościach biznesowych),
  • wskazówki dotyczące tworzenia korzystnych warunków dla wdrażania innowacyjnych modeli biznesowych (aby pomóc władzom publicznym i sieci obszarów wiejskich w tworzeniu ram dla innowacji),
  • zestaw narzędzi do tworzenia klastrów i rozwoju sieci na obszarach wiejskich,
  • wsparcia dla transformacji (aby pomóc indywidualnym przedsiębiorcom zrozumieć, które modele biznesowe są najlepiej dostosowane do ich sytuacji, i w jaki sposób dokonać wdrożenia zmian).

 

Zapraszam na stronę projektu, tam też wkrótce znajdą się opisy dobrych praktyk z Polski.

 

https://rubizmo.eu/