Integrowana Produkcja Roślin

Integrowana produkcja roślin (IP) jest nowoczesnym system jakości żywności, wykorzystującym w sposób zrównoważony postęp techniczny i biologiczny w uprawie, ochronie roślin i nawożeniu oraz zwracającym szczególną uwagę na ochronę środowiska i zdrowie ludzi.

Uczestnictwo w systemie IP pozwala na otrzymanie zdrowej żywności pochodzenia roślinnego, w której nie zanotowano przekroczeń dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych. Potwierdzeniem wysokiej jakości plonów pochodzących z IP jest certyfikat i zastrzeżony znak IP.

Oprócz korzyści marketingowych wynikających ze sprzedaży żywności o poświadczonej urzędowo jakości istnieje szereg innych argumentów, dla których warto wdrożyć IP:

• Zbieżność założeń sytemu integrowanej produkcji roślin z zasadami integrowanej ochrony roślin pozwala stwierdzić, że wdrożenie IP w chwili obecnej gwarantuje wypełnienie obligatoryjnego wymogu wprowadzenia zasad integrowanej ochrony roślin.

• Uzyskanie certyfikatu w systemie IP pozwala na refundację części poniesionych kosztów związanych z uczestnictwem w systemie oraz promocją w ramach działań PROW 2007-2013.

• Zastosowanie zasad IP pozwala na spełnienie wymogów stawianych przez system Wzajemnej Zgodności – Cross Compliance w ramach płatności bezpośrednich, które w zakresie ochrony roślin i bezpieczeństwa żywności obowiązują od 1 stycznia 2011 r.

• Wdrożenie w gospodarstwie IP jest niezwykle istotne w przypadku konieczności potwierdzenia wymogów odnoszących się do bezpieczeństwa żywności. Dotyczy to sprzedaży na rynku krajowym, jak i przy eksporcie roślin i produktów roślinnych, w szczególności na potrzeby eksportu owoców i warzyw na rynek Federacji Rosyjskiej. W ramach IP przewidziano możliwość prowadzenia produkcji zgodnie z normami rosyjskimi. Zasadniczym elementem są w tym przypadku opracowane przez Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach specjalne programy ochrony roślin.

• IP pozwala także na wypełnienie w dużym zakresie wymogów bezpieczeństwa żywności i ochrony środowiska w ramach innych komercyjnych systemów jakości wymaganych np. przez wielkopowierzchniowe sieci handlowe.

Urzędem odpowiedzialnym na mocy prawa za wydawanie certyfikatów oraz nadzór nad systemem jest Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Jednak wzorem rozwiązań przyjętych w systemie Rolnictwa ekologicznego certyfikacja będzie mogła być powierzona podmiotom certyfikującym. Podmiot certyfikujący będzie upoważniany do prowadzenia działalności przez właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa. Warunkiem uzyskania upoważnienia jest posiadanie akredytacji w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin udzielonej w trybie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 nr 138 poz. 935 z późn. zm.) i zapewnienie prowadzenia kontroli przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, w tym wykształcenie oraz doświadczenie w tym zakresie. Informacje na temat warunków uzyskania akredytacji można uzyskać w PCA.

 

Produkty ze Znakiem "Dolina Baryczy Poleca" z certyfikatem Integrowanej Produkcji: 

 * jabłka - gospodarstwo sadownicze Jolanta i Janusz Dziekan, Wierzchowice

* maliny - gospodarstwo sadownicze Irena i Andrzej Łaniak, Wierzchowice

 

Produkty z Doliny Baryczy z certyfikatem Integrowanej Produkcji:

* gruszki, czarne i czerwone porzeczki, wiśnie - gospodarstwo sadownicze Jolanta i Janusz Dziekan, Wierzchowice

 

Jesteś zainteresowany certyfikacją?

 

JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA ODPOWIEDNIA DLA DOLNEGO ŚLĄSKA:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
50-153 Wrocław, ul. Kraińskiego 16

www.piorin.gov.pl/wroclaw

www.bip.piorin.gov.pl/wroclaw

sekretariat tel. centrali: 71 371-84-35 fax: 71 371-84-32

godziny pracy: 730-1530

wi-wroclaw@piorin.gov.pl

 

JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA ODPOWIEDNIA DLA WIELKOPOLSKI:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 250 b

www.piorin.gov.pl/poznan

www.piorin.gov.pl/poznan/bip

sekretariat tel. centrali 61 860-59-00 tel. 61 860-59-11, fax. 61 868-58-84
godziny pracy 730-1530

wi-poznan@piorin.gov.pl

 

Więcej informacji na temat Integrowanej Produkcji Roślin.